Tel.: 70/907 2871 | Email: info@dodgemjogsi.hu

Sziasztok!


Bizonyára sokan hallottatok arról. hogy 2018.07.01.-től a Magyar Állam „B” kategóriában visszafizet az elméleti tandíjból és annak vizsgadíjából max. 25.000 Ft-ot. Ennek feltételei a következők:


A támogatásra való jogosultság:
A közlekedési alapismeretek tanfolyam és közlekedési alapismeretek vizsga díjának megfizetéséhez az állam támogatást nyújt. A támogatást az a magyar állampolgár vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott személy veheti igénybe, aki az e rendelet hatálybalépését követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján a
20. életévét még nem töltötte be.


A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint.


A támogatás megállapítására irányuló eljárás:
A támogatás megállapítására irányuló eljárás írásbeli kérelemre indul. A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (a továbbiakban: NYUFIG) a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül elektronikus űrlapon, vagy formanyomtatványon kell benyújtani.


Az egy éven túl kezdeményezett igénylés jogvesztő!


A támogatás megállapítására irányuló közigazgatási hatósági ügyekben a NYUFIG országos illetékességgel jár el.
A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által – az elektronikus űrlap tekintetében közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – rendszeresített elektronikus űrlapot és formanyomtatványt a honlapján közzéteszi.


Az elektronikus űrlap és a formanyomtatvány tartalmazza a kérelmező:
a) természetes személyazonosító adatait,
b) lakóhelyét, tartózkodási helyét és elérhetőségét,
c) állampolgárságát,
d) belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájának számlaszámát,
e) „B” kategóriás vezetői engedélyének megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga naptári napját,
f) törvényes képviselőjének a), b) és d) pontokban meghatározott adatait, ha a kérelmező nevében a támogatás megállapítására irányuló kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtja be.


A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett díjak megfizetését és a megfizetett díj összegét.


A támogatás megállapítására irányuló eljárás költségmentes. A támogatás megállapítására irányuló eljárás határideje teljes eljárásban 30 nap.
A támogatás megállapítására irányuló eljárásban a jogosultsági feltételek tekintetében a kérelmező nyilatkozatával a hiányzó bizonyíték nem pótolható.


A támogatás megállapítására irányuló eljárásban a NYUFIG megkeresi a közlekedési hatóságot annak igazolása céljából, hogy a kérelmező e rendelet hatálybalépését követően sikeresen letette a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló tanfolyamhoz kapcsolódó elméleti vizsgát. A közlekedési hatóság a NYUFIG megkeresésére a kérelmező vonatkozásában közli a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének tényét és a vizsga napját. A támogatást a NYUFIG a megállapító határozat kiadását követő 13 napon belül a kérelemben megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalással folyósítja.


Ha a támogatás alapjául szolgáló vizsgát a közlekedési hatóság érvénytelenítette, a támogatást vissza kell fizetni, ha erre a NYUFIG az ügyfelet kötelezte.
A vizsga érvénytelenítése esetén – a visszafizetésre kötelezés érdekében – a közlekedési hatóság 15 napon belül tájékoztatja a NYUFIG-ot.


Forrás: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 42. szám 1905


www.dodgemjogsi.hu/hirek